Dokumenty

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności aplikacji jobel.pro (w tym Cookies)

Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://jobel.pro/polityka-prywatnosci

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jobel.pro Sp. z o.o. (dalej “Usługodawca” / „Administrator”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Jobel.pro Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Jobel.pro Sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Jobel.pro Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych:

Jobel.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, a jego dane kontaktowe to: rodo@jobel.pro, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków.

 1. W zależności od kategorii danych zamieszczonych i przetwarzanych w Aplikacji Usługodawca może występować jako samodzielny Administrator danych (tj. podmiot, który przetwarza dane we własnym imieniu/do własnych celów) lub jako podmiot przetwarzający dane w imieniu Udostępniającego. W tym drugim przypadku to Udostępniający odpowiedzialny jest za identyfikację podstawy przetwarzania danych, w tym ich przekazywania, a także za spełnienie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z RODO a spoczywających na administratorze danych.
 2. Z Administratorem można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych pod adresem wskazanym powyżej lub na adres e-mail rodo@jobel.pro. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

2. Definicje

 1. Polityka prywatności - niniejszy dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://jobel.pro/polityka-prywatnosci.
 2. Platforma Jobel.pro/Aplikacja - zewnętrzny system informatyczny dla przedsiębiorców, dostarczany przez Usługodawcę, dostępny w sieci internet pod adresem głównym https://jobel.pro, w którym Udostępniający prowadzi ewidencję personelu;
 3. Regulamin - regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi polegającej na rejestracji i korzystaniu z Platformy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy Usługi Elektroniczne;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy, która rejestruje się w Aplikacji zakładając Konto;
 5. Konto - wyodrębniona cześć Aplikacji dostępna dla Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik po skutecznym zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła, może korzystać z funkcjonalności Aplikacji określonych w pkt. 5. Regulaminu;
 6. Udostępniający - przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystający z Platformy Jobel.pro i udzielający Użytkownikowi za jej pośrednictwem Dostępu do danych przez siebie administrowanych;
 7. Dostęp - dostęp Użytkownika do określonych danych administrowanych przez Udostępniającego na Platformie Jobel.pro. Dostęp, w tym Dostęp do grafiku, uzyskiwany jest na zaproszenie Udostępniającego po uprzedniej autoryzacji Użytkownika;
 8. Autoryzacja - proces przeprowadzany w celu identyfikacji Użytkownika w bazie Udostępniającego, wymagany do uzyskania Dostępu przez Użytkownika;
 9. Identyfikator pracownika - 6-cyfrowy numer identyfikujący Użytkownika u Udostępniającego wymagany przy Autoryzacji, przesyłany Użytkownikowi w wiadomości z zaproszeniem do uzyskania Dostępu;
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

3. Informacje ogólne

 1. Co to są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Jakie kategorie danych przetwarzamy jako administrator danych? Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe oraz dane logowania Użytkownika:
  1. dane dotyczące uzyskanych dostępów;
  2. dane niezbędne w procesie autoryzacji dostępu;
  3. podane przez Użytkownika w procesie rejestracji;
  4. dane gromadzone w Platformie (dotyczą zatrudnianych pracowników: imię nazwisko, PESEL, e-mail, nr telefony, dane związane z zatrudnieniem: okresy umów, miejsce wykonywania pracy, dane związane z wynagrodzeniem: stawki wynagrodzenia, rozliczenia) Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.  Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z podanych informacji kontaktowych. Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".  Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności;
  5. dane przekazane w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych (numer telefonu osoby dzwoniącej, dane podane w trakcie rozmowy).

4. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  1. Dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych; Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres IOD.
  2. Zmiany danych osobowych. Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: IOD lub - w odpowiednich przypadkach - skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.
  3. Wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Pamiętaj, że zgoda jest zawsze dobrowolna i może być odwołana w każdej chwili, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres e-mail IOD.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
   • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
   • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
   Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
  5. Przenoszenia danych; prawo do sprostowania i usunięcia danych. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. W przypadku automatycznych decyzji masz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji; do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że spełnione są przesłanki wskazane w RODO.
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - ul. Stawki 2, Warszawa 00-193. Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.
  7. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych? Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. powyżej). W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą, za, którą się podajesz). W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych ze zgłoszonym żądaniem (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

5. Kto ma dostęp do danych osobowych? Komu dane mogą być ujawniane? Czy może dochodzić do transferu danych poza UE?

 1. Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy/współpracownicy działający w ramach polecenia Administratora. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług np. informatycznych wspierających realizację poniżej wymienionych celów Administratora (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). W zakresie poprawnej Autoryzacji dane będą udostępniane również Udostępniającemu. Dostępami, w tym ich nadawaniem, edycją i odbieraniem zarządza Udostępniający.
 2. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich? Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
  • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);
  • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora: Amazon Web Service (region Europa) - dostawcy usług hostingowych oraz operatorowi poczty elektronicznej i jego podwykonawcom działającym na terytorium UE; Microsoft - dostawcy hostingu poczty e-mail i jego podwykonawcom działającym na terytorium UE;
  • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora
  • pozostali podwykonawcy Administratora, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy;
  • podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta);
  • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);
  • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
  • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).
 3. W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

6. Bezpieczeństwo Danych osobowych.

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

7. Skąd Administrator pozyskuje dane?

 1. Czy podanie danych jest dobrowolne? Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa) osoba podająca dane zostanie o tym odrębnie poinformowana (np. na formularzu, poprzez który zbierane będą dane osobowe).
 2. Gdy Administrator występuje w roli procesora (dla podmiotów korzystających z Platformy), dane osobowe wprowadzane są przez zarejestrowanych Użytkowników wskazanych przez te podmioty. Administrator pozyskuje także dane bezpośrednio od osoby, o której dane chodzi.
 3. Dane mogą być także pozyskiwane od Udostępniającego, gdy konieczna będzie Autoryzacja Dostępu do danych przez niego administrowanych. Autoryzacja rozpoczyna się z inicjatywy Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika mogą być pozyskiwane także ze źródeł publicznie dostępnych (CEIDG/KRS/rejestry podatników) w celu weryfikacji tożsamości (na etapie zawierania umowy) a także weryfikacji danych podatkowych podanych przez Użytkownika.

8. Przetwarzanie danych. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych oraz obowiązek i dobrowolność ich podania.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
  • usprawiedliwionym interesie Jobel.pro Sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
  • zgody (w tym w szczególności zgody na nagranie rozmowy telefonicznej, e-mail marketing lub telemarketing)
  • wykonania zawartej umowy
  • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
  • usprawiedliwionym interesie Jobel.pro Sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
  • zgody (w tym w szczególności zgody na nagranie rozmowy telefonicznej, na e-mail marketing lub telemarketing)
 3. Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Administratora podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w przypadku sekcji opisanej powyżej (Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami lub potencjami klientami Administratora) w odniesieniu do klientów Administratora. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes Administratora jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).
 4. Odnosząc się do powyższego, Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym utworzenie Konta i zarządzanie nim (art. 6 ust. 1 lit. b) rodo / decyzja o zawarciu umowy jest całkowicie zautomatyzowana na podstawie art. 22 RODO, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w regulaminie Aplikacji;
  • Autoryzacji Użytkownika na etapie dodawania Dostępu;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i usuwanie błędów w Aplikacji (jest to nasz uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującego prawa m.in. ustaw podatkowych);
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (jest to nasz uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Zapis na newsletter, realizacja zapytania objętego formularzem i pobrania bezpłatnego e-booka oraz otrzymywania informacji o innych bezpłatnych e-bookach, webinarach oraz ofertach i usługach Administratora i podmiotów współpracujących a co za tym idzie marketing produktów lub usług Administratora (i podmiotów współpracujących z Administratorem) w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług; 
  • Zapewnienia względów bezpieczeństwa i poprawy jakości naszych usług (poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych osób dzwoniących do nas na dedykowana linię przyjmowania zgłoszeń) w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 5. W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), w szczególności w formule powszechnie określanej jako SaaS, przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług.
 6. Analityka. Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika. Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.
  • Dostawca: Google
  • Cel: Analityka
  • Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
  • Miejsce przetwarzania danych: USA, Polityka Prywatności
 7. Kontakt z Użytkownikiem. Formularz kontaktowy, dedykowana linia telefoniczna przeznaczona do przyjmowania zgłoszeń, która umożliwia nagrywanie połączeń, zapis na newsletter, realizacja zapytania objętego formularzem i pobrania bezpłatnego e-booka oraz otrzymywania informacji o innych bezpłatnych e-bookach, webinarach oraz ofertach i usługach Administratora i podmiotów współpracujących.
  • Dostawca: Pipedrive INC
  • Cel: Kontakt z Użytkownikiem
  • Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Firma
  • Miejsce przetwarzania danych: EU, Polityka Prywatności
 8. Lista mailingowa lub gazetka. Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Aplikacji. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
  • Dostawca: Pipedrive INC
  • Cel: Kontakt z Użytkownikiem
  • Dane osobowe: Email, nr telefonu, imię i nazwisko, Firma
  • Miejsce przetwarzania danych: EU,Polityka Prywatności
 9. Działania prawne. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.
 10. Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych. Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.
 11. Logi Systemowe i Konserwacja. Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
 12. Informacje niezawarte w niniejszej polityce. Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących u Administratora politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Administrator zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
 • w przypadku nagrań z rozmów są one przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy. W sytuacji, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

10. Pozyskiwanie danych poprzez pliki cookies w tym przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje ogólne. Pliki cookies to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe. Pliki te są przechowywane na komputerze użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu. Pozwalają one na przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika – strona internetowa “zapamiętuje" nas, aby odpowiednio reagować przy naszych kolejnych odwiedzinach. Poprzez pliki cookies możliwe jest przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do wyświetlenia niniejszej strony (np. laptop, smartfon, etc.).
 2. Wykorzystujemy dwie kategorie plików cookies:
  • sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe: pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. W jakim celu Administrator używa plików cookie? Administrator wykorzystuje pliki cookies „niezbędne” – w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www i/lub Platformy. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny. W tym celu na stronach Platformy mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies.
 4. Kontrolowanie i usuwanie plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej Aplikacji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek. Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416
  • Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop
  • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  • Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/safari
 5. Dane eksploatacyjne i geolokalizacja. Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika. Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, Administrator może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania z Aplikacji (dalej: inne dane eksploatacyjne): numer ID przydzielony urządzeniu osoby korzystającej z Aplikacji, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Aplikacji. W przypadku Użytkowników otrzymujących Dostęp do funkcjonalności grafiku o poziomie umożliwiającym rejestrację czasu pracy przez aplikację, Udostępniający może uruchomić weryfikację geolokalizacji. W takiej sytuacji przed umożliwieniem Pracownikowi rejestracji czasu pracy weryfikowana jest jego lokalizacja. Jeśli znajduje się on zbyt daleko od wskazanych przez Udostępniającego współrzędnych geograficznych, to możliwość rejestracji czasu pracy jest zablokowana. Informacja o położeniu Użytkownika nie jest pozyskiwana jeśli nie wyrazi on na to zgody, brak zgody może jednak powodować brak możliwości rejestracji czasu pracy w Aplikacji.
 6. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Aplikacji, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Aplikacji nie zawiera błędów itp. Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby korzystającej z Aplikacji.
 7. Ochrona danych osobowych. Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.
 8. Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia stron Aplikacji (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:
  • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby korzystające z Aplikacji; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura Aplikacji nie zawiera błędów;
  • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Aplikacji i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.
 9. W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej Aplikacji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jej jakości. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji (nie później niż rok od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

11. Zewnętrzne linki

W Aplikacji mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Aplikacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

12. Wnioski i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres rodo@jobel.pro. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronach Aplikacji. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 27.05.2024 r.

Jobel.pro Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP: 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.