Dokumenty

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca pobierania e-booków i zapisów na webinary oraz zgody na otrzymywanie informacji o ofertach i usługach.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane Administratora: Jobel.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, numer KRS 0000920182 rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 389885787, NIP: 9452247554, kapitał zakładowy spółki: 100 000,00 PLN.
 2. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem i pobrania bezpłatnego e-booka oraz otrzymywania informacji o innych bezpłatnych e-bookach, webinarach oraz ofertach i usługach Jobel.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotów współpracujących z Jobel.pro Sp. z o.o.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, a jego dane kontaktowe to: rodo@jobel.pro (może Pan/Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO).
 4. Podstawą przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym, tj.: imienia, adresu email, nr. telefonu oraz Firmy jest dobrowolna zgoda osoby i/lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, poprzez udzielenie odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO) lub
 5. Celem pozyskania danych osobowych i ich przetwarzania jest odpowiedź na zgłoszenie przesłane w formularzu, w szczególności przesłanie darmowego e-booka i informacji handlowych dotyczących Jobel.pro oraz podmiotów współpracujących z Jobel.pro Sp. z o.o., a co za tym idzie:
  • marketing produktów lub usług Administratora (i podmiotów współpracujących z Administratorem) w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych - przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: spółki z grupy kapitałowej Administratora lub podmioty powiązane; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); podmioty świadczące usługi, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne oraz prawne; podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracuje Administrator. Potwierdzamy, że wszystkie podmioty, na rzecz których przekazywane są Pana/Pani dane osobowe, zapewniają co najmniej taką samą ochronę Pana/Pani danych osobowych, jaką zapewnia Administrator.
 8. Dane osobowe będą przechowywane: do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (za pomocą pisemnego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: rodo@jobel.pro. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia prawa do usunięcia danych osobowych Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jobel.pro Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP: 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN.